千字文

时间:2017-05-01 21:12:14

千字文,即由一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。南朝时期,梁武帝(502—549年)命从王羲之书法中选取1000个不重复汉字,请员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文,是为中国历史上第一篇《千字文》。全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然,令人称绝。《千字文》语句平白如话,易诵易记,是中国影响巨大的儿童启蒙读物。

tiān
de
xuán
huáng

zhòu
hóng
huāng


yuè
yíng

chén

宿
liè
zhàng

hán
lái
shǔ
wǎng
qiū
shōu
dōng
cáng

rùn

chéng
suì


diào
yáng

yún
téng
zhì

lòu
jié
wéi
shuāng

jīn
shēng

shuǐ

chū
kūn
gāng

jiàn
hào

jué
zhū
chèn

guāng

guǒ
zhēn

nài
cài
chóng
gài
jiāng

hǎi
xián

dàn
lín
qián

xiáng

lóng
shī
huǒ

diǎo
guān
rén
huáng

shǐ
zhì
wén

nǎi


cháng

tuī
wèi
ràng
guó
yòu

táo
táng

diào
mín

zuì
zhōu

yān
shāng

zuò
cháo
wèn
dào
chuí
gǒng
píng
zhāng

ài


shǒu
chén

róng
qiāng

xiá
ěrbīn
guī
wáng

míng
fèng
zài
zhú
bái


cháng

huà
bèi
cǎo

lái


fāng

gài

shēn
cháng

gōng
wéi

yǎng

gǎn
huǐ
shāngzhēn
jié
nán
xiào
cái
liáng

zhī
guò

gǎi
de
néng

wàng

wǎng
tán

duǎn

shì

cháng

xìn
shǐ
使
nán
liáng


bēi

rǎn
shī
zàn
gāo
yáng

jǐng
háng
wéi
xián

niàn
zuò
shèng


jiàn
míng

xíng
duān
biǎo
zhèng

kòng

chuán
shēng

táng

tīng

huò
yīn
é


yuán
shàn
qìng

chě

fēi
bǎo
cùn
yīn
shì
jìngshì
jūn
yuē
yán

jìng

xiào
dàng
jié

zhōng

jìn
mìng

lín
shēn

báo

xìng
wēn
qìng


lán

xīn

sōng
zhī
chéng

chuān
liú


yuān
chéng

yìng

róng
zhǐ

sāi
yán

ān
dìng


chū
chéng
měi
shèn
zhōng

líng

róng

suǒ


shén

jìng

xué
yōu
dēng
shì
shè
zhí
cóng
zhèng

cún

gān
táng

ér

yǒng


shū
guì
jiàn

bié
zūn
bēi

shàng

xià


chàng

suí

wài
shòu

xùn

fèng


zhū


shū
yóu


ér

kǒng
huái
怀
xiōng

tóng

lián
zhī

jiāo
yǒu
tóu
fèn
qiè

zhēn
guī

rén

yǐn

zàojié

lián
tuì
退
diān
pèi
fěi
kuī

xìng
jìng
qíng

xīn
dòng
shén

shǒu
zhēn
zhì
mǎn
zhújiān
chí

cāo
hào
jué


dōu

huá
xià
dōng

西
èr
jīng

bèi
máng
miàn
luò

wèi

jīng

gōng
diàn
殿
pán

lóu
guàn
fēi
jīng


xiè
qín
shòu
huà
cǎi
xiān
líng

bǐng
shè
bàng

jiá
zhàng
duì
yíng


yán
shèchuī
shēng

shēng
jiē


biàn
zhuái

xīng

yòu
tòng
ān
广

zuǒ

chéng
míngfén
diǎn


qún
yīng


gǎo
稿
zhōng


shū

jìng


luó
jiàng
xiàng

xiá
huái
qīng


fēng

xiàn

gěi
qiān
bīng

gāo
guàn
péi
niǎn


zhèn
yīng

shì

chǐ

chē
jià
féi
qīng


gōng
mào
shí

bēi

míng

pán


yǐn
zuǒ
shí
à
héng

yǎn
zhái


wēi
dàn
shú
yíng

huán
gōng
kuāng


ruò

qīng


huí
hàn
huì
shuì
gǎn

dīng

jùnduō
shì
shí
níng

jìn
chǔ
gèng

zhào
wèi
kùn
héng

jià

miè
guó
jiàn

huì
méng


zūn
yāo

hán

fán
xíng


jiǎn


yòng
jūn
zuì
jīng

xuān
wēi
shà

chí

dān
qīng

jiǔ
zhōu


bǎi
jùn
qín
bìng

yuè
zōng
tài
dài
chán
zhù
yún
tíng

yàn
mén

sài

tián
chì
chéng

kūn
chí
jié
dàn


dòng
tíng

kuàng
yuǎn
mián
miǎo
yán
xiù
yǎo
míng

zhì
běn

nóng


jià

chù
zài
shǔ

shuì
shóu
gòng
xīn
quàn
shǎng
chù
zhì

mèng

duì

shǐ

bǐng
zhí

shù

zhòng
yōng
láo
qiān
jǐn
chì

líng
yīn
chá

jiàn
mào
biàn


jué
jiā
yóu
miǎn

zhī
zhí

shěng
gōng

jiè
chǒng
zēng
kàng

dài

jìn
chǐ
lín
gāo
xìng

liǎng
shū
jiàn

jiè

shéi

suǒ

xián
chú
chén


liáo

qiú

xún
lún
sàn

xiāo
yáo

xīn
zòu
léi
qiǎn

xiè
huān
zhāode

yuán
mǎng
chōu
tiáowǎn
cuì

tóng
zǎo
diāo

chén
gēn
wěi


shè
piāo
yáo

yóu
kūn

yùn
líng

jiàng
xiāo

dān
dòu
wán
shì


náng
xiāng


yóu
yōu
wèi
shǔ
ěr
yuán
qiáng


shàn
cān
fàn
shì
kǒu
chōng
cháng

bǎo

pēng
zǎi


zāo
kāng

qīn


jiù
lǎo
shǎo

liáng

qiè


fǎng
shì
jīn
wéi
fáng

wán
shàn
yuán
jié
yín
zhú
huī
huáng

zhòu
mián

mèi
lán
sǔn
xiàng
chuáng

xián

jiǔ
yàn
jié
bēi

shāng

jiáo
shǒu
dùn

yuè


kāng


hòu
zhēng
cháng


sǎnɡ
zài
bài
sǒng

kǒng
huáng

jiān
dié
jiǎn
yào


shěn
xiáng

hái
gòu
xiǎng

zhí

yuàn
liáng


luó


hài
yuè
chāo
xiāng

zhū
zhǎn
zéi
dào

huò
pàn
wáng


shè
liáo
wán

qín
ruǎn
xiāo

tián

lún
zhǐ
jūn
qiǎo
rén
diào

shì
fēn


bìng
jiē
jiā
miào

máo
shī
shū

姿
gōng
pín
yán
xiào

nián
shǐ
měi
cuī

huī
lǎng
yào

xuán

xuán

huì

huán
zhào

zhǐ
xīn
xiū

yǒng
suí

shào

ju jǔ

yǐn
lǐng

áng
láng
miào

shù
dài
guān
zhuāng
pái
huái
zhān
tiào


lòu
guǎ
wén

méng
děng
qiào

wèi

chú
zhě
yān
zāi