中华字经

时间:2017-05-01 18:57:23

《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的 “快速识字,提前阅读” 课题的最新科研成果。该成果被立项为全国教育科学规划“十五”研究课题,题目是“传统文化教育的现代价值研究与创新实践”。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为“快速识字、提前阅读特种教材”向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。

(第一部分) 第一课 天文

qián
kūn
yòu


zhòu

jiāng

xīng
chén


dòu
bǐng
zhǐ
háng

zhòu
bái

hēi

míng
yuè
liàng

fèng
chí
xuě

diàn
shǎn
léi
xiǎng

yún
téng
zhì

lòu
jié
chén
shuāng

hóng

xiá
huī

chén
báo
jiàng

chūn
shēng
xià
cháng
qiū
shōu
dōng
cáng

shí
líng
yìng
hòu
hán
lái
shǔ
wǎng


第二课 地理

yuǎn

hóng
huāng
hǎi
tián
cāng
sāng

liù
de
piào

bǎn
kuài
pèng
zhuàng

shān
yuè
wēi
é


dàng
yàng

zhí
bèi
kuàng

dǎo

wāng
yáng

bīng
chuān
dòng

shà


rǎng


fēng
shù
sēn
yán
duō
tān
ān
广

diǎo
fēi
shòu
zǒu
lín
qián

xiáng

jìng
tài

xié

chóng
ān
xiáng


第三课 人伦diē
niáng
méi
chǐ
齿
nán
wàng

xiōng

jiě
mèi
wēi
kùn
chú
bāngshū
jiù
qīn


fǎng
访

zhí
nán
guī
shǎo


zhuó
zhuàngxiàng
jìng
mèng

zāo
kānglín
shè

shì
qiān
liàng


gōngxiào
shàn
yǎng

zūn
péng

yǒu
rén

jūn
láng


第四课 大道

xíng
fèn
shàng
xià
dào

yīn
yáng

yōu
míng
yǎo
miǎo
tiān

zhù
zhāng

níng

wéi
jīng

néng

cháng


nóng
ér
zhì

wēi
xiǎn
liáng

huà

huàn

huǎng

chéng
xiàng

jiàng

líng
ruò
róu

zhì
gāng

zhōng


fǎn
cún
xìng

wáng

wéi
shí
zhòng
míngfāng


第五课 历史

yán
huáng
èr

yáo
shùn
chán
ràngshì

miè
jié
shāng
shāng

zhōu


zhòu
hóu
liè

bāng

qín
huáng

quán
hàn
liú
chǔ
xiàng

dǐngluàn
jìn

wáng


běi
duì
shì

xiǔ
suí
yáng

zhēn
guàn
zhèng
yào

dài

táng

chén
qiáo
bīng
biàn
chǐ

jìng
kāngwán
yán
yuán
jiàn
sòng
jiāng

zhū
lún
tài

chóng
zhēn
diào
sàng

qīng
jūn

guān

chén
zhù
cáng

fěn
suì
pàn
zhuó


shè
jiàng

tái
wān

guī
shǒu
wèi
biān
fáng


piàn
zhàn
zhèng
yīng
zhàn
xiāng
gǎng


qu xū
wéi
xīn
shè
huì
gǎi
liáng

xīn
hài

mìng
sūn
wén
sāi
xiǎng

lián
méng
kàng

guó
gòng
liǎng
dǎng

dìng
dōu
jīng
shī
rén
mín
jiè
fàng


第六课 政治

zhòng
huá
chū
fán
shuì
shī
jiàn
xǐng

jiǔ
jiǔ


qiān
nián
shǐ
líng

hóng

chéng
chāng
miào

bǐng
yíng

zuǒ
yòu
jiān

zǒng
lǎn
tǒng
lǐngwěn
jìn
wài
jiāo
zhì
tóng

jiē

guò

qiè

hěn
měng

liù
zéi

hài
jiàn
shì
shěn
tīng

jiè
tān

xiào
jiàn
yāo

héng

biǎn
é
bāo

shǎng
quàn

chéng

cāo
rèn
zhí

sài
juān
jiù
yíng

shìchōu
xīn

píng


féng
xiǎn
zhào
xiāo


méng

diào

zhǐ
fēn
guì
zài
yòng
héngmóu
zhì
guān

jiē
zhèng


第七课 经济qián
chāo
rǎng
duó

zōng


cái
pàn

jià
zhí
jūn
děng


gōng
kāi
ān
zēng

jiǎn
qióng


chǎn
léi

shuì

jiā
chéng

yín
háng
dài
kuǎn
chǔ

bèi
chǒng
jiè
xún


tíng

gòng
gěi

qiú
shì
huò
chōng
yíng

xiāo
shòu
mǎi
mài
kuī


shèng

zhài
quàn

piào


shū
yíng

wén
zuàn
suī

diē
péi
diān
fēng


第八课 文化

zhū

bǎi

kǒng
mèng
lǎo
zhuāng

biǎn
què
líng


bān
qiǎo
jiàng

cài
lún

shēng
jiàn
zhēn
xuán
zàng

sēng

rěn
cháng

luó
pán
xiāo
yào
zhēn
jiǔ
liáo
shāng

pīn
pái

zhū
wéi


gāng


jìng
lún

shǐ


chàngluò
shū
suàn
shù
jiǔ
zhāng


西
sān
gōng
shuǐ
liáo

píng
xiāng

shī

shuì
chàng


第九课 科技

shì
guǎn
yīng
ér

lóng
wèi
chuán


bāo

lěng
tuō
yǎng

suān

mài
chòng
shùguī
fàn

wǎng
lào
tòng
xùn
chéng
kòng
yáo
gǎn


zhú
jiàn
tǐng
zhōu

dǎo
dàn


guāng

shè
kǔn
bǎng
huǒ
jiàn

shēngxìn
hào
hái
yuán

dié
bào
gēn
zōng
pín
yóu

rǎn


第十课 体育

ào
yùn
jìng

táo
tài
shāi
xuǎn

kuà
yuè
duǎn
páo
bèng
tiào
chēng
gān
竿

tiě
bǐng
biāo
qiāng
lěi

pái
lán


chē


jià
shān
shǐ
fān

dāo
chuí
gùn
bàng
gōu
zhǎo
zhàng
biān

dòng
jìng

huí
shuāi
jiāo

quán


第十一课 文物

duì
huáng
dàn

cháng
chéng
wěi
qiáng

qīng
tóng
jiáshā
chángyuè
jiàn
táo

yǒng
zàng

cǎi

bǎo
wèng

chóu

xiāng

fán
ěr
sài
gōng
jīn


zhuàng

tài

líng


de
jiào
táng


yóu

shénxiàng

zuì
hòu
wǎn
cān
chuàng
zào

dàng


第十二课 人物

tuī
xián
jiàn
cái

mào
biàn
háng

jiào

xiān
zhī
shèng

cóng
róng

chún
piáo
kuān
hòu
xiá
liè
jìn
zhōng

gěng
zhí


jīn
huái
怀
tǎn
chéng

chǎn
mèi
jiǎo
huá

mǐn
huì
yíng

xiè
dài
lǎn
duò
zhuō
bèn
liù
yōng


mèi


hǎn
cái
zhì
cōng

xiū


shù
jié
jiàn
hàn
xióng

gōng
wèi


jiān

chí
chóng

jiāo
shá
ào
màn
qiè
nuò
huáng
kǒng

cāi

guǐ

wēi
yán

yǒng

chāotián
dàn
yún
níng


第十三课 果木

táo

xìng
shì
zhī
xiǎn
wèi
shuāng


yóu
chéng
jié

yìn
pǐn
cháng


luó
gān

gǎn
lǎn
bīn
láng


zǎo
píng
chá


liú
táng

cāng
sōng
shòu
寿
bǎi
chuí
liǔ
máo
yáng

huái
chūn
椿

huà
shā
guì
róng
zhāng

zōng

níng
méng
fēng


tán


(第二部分) 第一课 名人
míng
rén


lín
tóng
huà

suǒ

yán

suō
wēng
tuō
shì


tàn
àn

dàn
dīngqiū
shí
tán

péi
gēn
niú
dùn
ài
yīn

tǎn


第二课 艺术qín

luó
chǎ
kēng
qiāng

shēng
xiāo

yàn


yōu
yáng

zhēng
yīn
bèn
fèn
suǒ

gāo
kàng

zhōng
líng
míng
cuì


xiē
shǎng

jīng
hào
kuāng

dǒng
yuán
xiāo
xiāng


fèi
xiè

bēi
hóng
鸿
jùn
ángzhǐ
yàn
biǎn
méi
yíng
bàng

jiē

zhuàn

bēi
tiè
cǎo
kuáng


第三课 休闲

xiū
xián
tuì
退
yōu
huàn

shòu
xiāo


bīn
shū

yōu
xiè
huān
zhāo


zhǎn
jiǎng


chuáng
dòu
xiǎo

yóu
jǐngjué
xuān
áo

mào
guàn

zhī
mǎng
yuán
chū
tiáo


lǐng

cuì

shè
piāo
yáo

xīn
de
kòng
tòu

zuò

sào

huī
háo
zhù
jiù
jiā
gōu
shū
le


第四课 山水

xuán

qiào

fēng
luán
dié
zhàng

quán
pèn
lán
zhào
tuān

bào
dàng

xiá
gōu
tán
yuān

jiàn
liú
tǎng

chí

yàn

zhǎo


táng

zāi
láo

xiè
xùn
cháo

zhàng

huái
xiè
zhì

jiàn
shèn
tīng
huáng

xiōng
chōng
péng
pài
jīng
tāo
hài
làng

xuán
guō
dài

jiāo

屿
lián
jiāng


第五课 建筑

tíng
xiè
lóu


miào
diàn
殿
láng

péng
mén


zhàng
shì

绿
chuāngbié
shù
huà
dòng
diāo
liáng

tīng
yuàn


yǐng
bǐng

zhàng

chéng
chén
zǎo
jǐng


zhù
zhuāng

xián
duǒ

kào
píng
lán
tiào
wàng


第六课 军事


宿
yíng

zhài
zhěn

dài
dàn

gàng
shào
róng
jiè
kuà
ruì

jiān

shuài

tǐng

xùn
shì

yǎn

pán

jiào
jìn
qíng
zhì

hǎn

gèng
dié
chè


dàng

lán

xiē

sāo
rǎo
wěi
zhuāng
zhē
yǎn

shào
zòng

shì
jìng

shùn
zàn

tiáo
hōng
zhōu
xiàn

hào
sǔn
chóu

mài

wěi
jiān

chèn
què
yáng
gōng
gòu
zhù
háo
qiàn

qín


zhèn
diào

qiǎn
fǎn

gòu
xiè
fén
zhǐ
kuī
shuǎi
jìn
yàn

ě
zhuī

jié

chāo
quán
jiān

lìng
zhào
zhǎn

tuì
shuāi


diāo
bǎo
cuī
huǐ
yōng

táo
cuànjiǎo
xiè
shèng
bài
qián
yán
沿

wǎng
yǔn
kěn
fǒu

jiáo
kǎi
yàn

cǎn
zāo

shēng

guǒ

juàn

fén
guān
shī
nào
hún

qǐn
mián

huó
zháo

dǎodiàn

nín
bǎo

yuè

yòu
bìn
liàn


dào
zhuàn


tuó

chuán

lián
fèng
xùn
zhí
jiǎng
gōng
bān
xián


zhì
chóu
bèi


shēn
qiān


shǔ
liáo
yuán

lèi
shān
rán

biāo
bǐng
míng

xuàn
shuò
càn
làn


第七课 农耕

shěng
ōu
shǔ
jiāo
cūn
zhèn
tún
diàn

gēng
yún
lóu


pǎng
jiǎo
bàn

nóng
kěn
guàn
gài

liè

chuán

chái
péng
chuī


chù
fèn
yānjiào
shī
湿
féi

lín
dàn

xué
jiāo
niào
尿
shēn
huī
mái
shǐ
jiān


miáo
yīng
suì
mán

téng
chán

gěng

jiǎn
shǔ
lǒng

zhāi
mián


bāo
zhī
jiǎn

dào
mài

dòu
qiáo
shǔ
zhè
wān


bài
suō

shú
jiē
jià
gǎn

zhū
ruǐ
jīng
gǎn

jiǎn


chà
jià
jié
chā
qiān


第八课 调味

guā
guǒ
shū
cài
cōng
suàn
jiǔ
jiāng

huí
jiāo
qín
kuí

gài

jiàng

yún
tái

sǔn


piáo
ráng

fān
jiādàn
chún
niàng

diǎn
yánbo
tián
táng

zhēn
xiū
zhǐ
gān
yáo
zhuàn
gào
liáng


táo
měi
jiǔ


qióng
jiāng


fēi

zhì
míng
chá
shùn
cháng


第九课 形数

diǎn
xiàn
线
miàn
duàn
qiú

tuǒ
yuán

líng
zhuī
lēng
jiǎo

āo
dǐng
jiān

shù
piě

shé
dǒu
gǒng

xián

gāng

xíng
cáo
zhǎi

chāo
juàn


dūn
jūn
jin jīn

shè
bǎi
qiān

chě
cùn

miǎo
měi
zhǐ

亿
bàn


第十课 治学

yáo
jué
xiáo
huò
shì
fēi
què
duàn

fān

shòu

kǎo
jiū
zuàn
yán

cuò

dān

yóu


gǎn

jiào
é
biān
ji jí

gǎo
稿
huì
piān


mèi
gěng
gài
bǎn
zài
dēng
kān

zhuān

shān
jié

biàn
liú
lǎn


第十一课 妆扮jié
shēn
shū
zhuāng
qiáo
bàn

báo
dài
qīng
shī
jìng
yào
耀
jiáo
lián


juàn
shì
pèi
bīn
líng
xiù
duàn

zhì
líng
bìng

ē


màn


liàn
jiù

hào

à
dān

zàn
tàn
chèn
sòng
wǎn

é
xiān

qíng
tóu

yīn

jìng
jiàn
yuán

zhuái
shí

xìng


nǎo
fán


第十二课 姻缘

jiā
ǒu
hūn
pèi
zhōng
kěn
yuè

zuò
méi
jiè
shào
qīng
huò
jiāo


sǎo

xún
huo huǒ
bàn
cānēn
zhǔn

nǎi
píng


shù
mián
yán
huǎn
chí
xún

dàn
tái
gāng
bān
piān

chuàn

bāo
zhèn
fáng
zhái
xuān
fèi
lòng

náo

dōng
qiàng

chuī
jiào
轿


第十三课 动物


dǒu
bǎi
wěináng

diào
ěr
qiū
yǐn

chóng

huáng

yīng

xué
shé

fēng
chuān
穿
máng

biān


dòng

tóng
yǐn
huáng

zhī
zhū
qiān

míng
líng
zhù
liáng

qīng
tíng
zhèn
chì
jiū
péng
zhàng
bàng

ōu
yīng
yàn
qiǎo

dié
yuān
yāng

ān
chúnguō
táng
lángnián
lián
jīng
shā
yóu
鱿
bàng

páo
huān
jué
chá
quán

luó
páng


é
chán
yǒng
guī
luǎn

huáng

wén
yíng
shǔ

shé
xiē
shàn
mǎng


gōng

xiàn

shuài
dèng
chuǎng


鹿
bèi


xióng
bào
chái
láng

yuán

hóu

tuó


tǎng

shā
zhōu
luò
tuó
xùn
jié
líng
yáng


(第三部分) 第一课 司法


láo
jìn


diǎn
xíng
xiàn


de
biàn
zhèng
cái
pàn
xié
duān


sòng


hán

shēn
yuān

chǎng
shì
máo
dùn
pōu
céng
bāo
jiǎn

méng
lóng

liǎ
réng
liú

xiándiàn
zhuó
zhāo
huá
jiè
xiàn

fáng
ài
zhēn
chá
huì
贿

shì
huàn


zhòu


tiǎo
xìn

mán


fěng
fěi
bàng
hún
è

yàn

zhēn
zhuó
càn
huǎng
bāo


mán

yǔn
duǒ

jǐng
yāng


juàn

jiǎn

chá
fēng
dài

kuí
wán

dǎi

huài
lèi
zhēng
níng
zuǐ
liǎn

zuò
gān
fànxié
bàn


第二课 犯罪

yāo

guǐ
guài
xiōng
shà

yánháo
kuò
sōu
guā
bēi
jiàn

guǎi
jià
hái

kēng
méng
yùn
cán

suō
shǐ
使
sǒng
yǒng
qiāo
zhà

piàn

dào
fěi
jié
qiè
zhēn
duǒ
guǎ
kǎn

shì
bàng


héng
zhēng
bào
liǎn

shāo
shā
lüè
qiǎng
zāi
zāng

xiàn

zǎi
nüè
yín


liè
diāo
mán

xiá

chāng

róu
lìn
bìn
huán

wěi
xiè

guǎzhǎn

máng
shēn
yòu
yǐn
dào
zhì
hūn
ànduǒ

yuàn
chì

qiǎn


ōu

huò

huì
fàn
làn

tōu
lòu
jià
mào
wàng
fàn

juān


qiú
kǎo
wèn
kuǐ
léi

yǎn

jiǎo
xìng
ráo
shù

gào
shè
miǎn

liào
kào
láng
chēng
chàn
huǐ

hàn

cōng
huǎng
shī
cuò

duó

tuán

chóu
chú
pái
huái
fǎng
huáng

tiān

jiāo
chóu
méi

lún
tuí
gǒu
chuǎn

shī
zǎo

huí
máo

chòu
biàn
便

cháo
jìn
guì
bài
shú
zuì
xiàng
shàn


第三课 仪容

lóng
jīng
fèng
yǎn
xiù
méi
xié
wān

yīng
kǒu

xiào
yān
zhī
róng
xiàn

shū
é
dàn
sāi
xīng
móu
xiāng
qiàn

cháng
niū

jié
jiǒng

huǎng
biàn

áo

chán
qiáo
zhuì
ěr
shuāng
huán

qiàn
shǒu
ǒu
bei
ruǎn
gěng
xiāo
jiān
tún

xiōng
yāo
jiàn

xiū
tuǐ


gōng
jiǎo
tíng
zhàn


第四课 婚嫁

jiǎn
tiē
chéng
sòng

lǎo
shěn

婿

gǎn

yāo
qǐng
zhòu

qìng

kòu
shǒu

gōng
suí

qiān

dīng
zhǔ
qīn
péi
bèi
fèn
ǎi

shù
niè


kūn
zhòng
shēng

niǔ
niē


jué
jiàng
léng

shān
yuàn
bīn
bàng
zhāi
fēi
jǐn

dài

bǐng
guī
huī
wèi
mànǎn

zán
men,
shéi

hóng
yuàn
chěng
nuò
zhū
ě
wéi

shǔ

xuàn
tóng
rán
zhú
qiàxiāo
mèi
pìn

jiāo

rèn
shēn
pēi
tāi
ǒu

miǎn


shū
gòng
xiàn
yǒng
xiǎng
xūn


第五课 育儿

pán
shòu
xiǎo
nān
xiù
tiǎn
shǔn

zuò

gǔn

nìng
hán
lín


líng

cún
bèng
chà
róng

xié

chèn

féng
rèn
liáo

zhān
diàn
tǎn

qíng
liàng
shài

guà

āng

wǎn
xiù
zhuó


sào
tíng
chú


zhuō


gài
péng
dìng
cuì

diū

dǎo
ju jǔ
dūn
dèng
jīng
yíngshē
béng
gòu
qín
jiǎn
miǎn


第六课 幼教


èr

fǎng
仿
sān

yùn


liù
miáo
huì
yòu
zhì
zǎo
qiào
wán
shuǎ
liàn

yín
yǒng
bèi
sòng
shóusháo

zhàng

zhūn
huì
cháo

tou
nǎo
rèn
niàn
zhù
jiào
zài

kuā
jué
dòu
chàng
é
qiàn
suǒlào
shàn
wèi
hòng
guāi

miǎo
miè
chǔn
zhé
dǒng
miù
huò
dài


zhì

něi
cuō
tuó
zhì


第七课 养殖bào
qún
zhū
zǎi
mǎn
juàn


luó
kěn

quǎn
gǒu

àn


biē

xiè
máo

é
cán

xuán
rào
yīng

āi


yàn

jiù


zōng
xùn

zhà
huàn

chú
xīng
pān
shāo

wèi

dàn


第八课 烹饪

dōng
jiē
cài
gòu
bàng
chèng
ròu
xiàn
yòng
shì
m
pìn
huàn

zhǎng
sháo

zào
liào
duī
chú
guǎn

tūn
shā
dié
yǎo
diāo
chī

chán

hōng
bèi
lào
hāng
huì
chǎo
zhuó
shuàn

xùn
liù
kǎo
zhá
dùn
zhǔ

ā

mèn
bào
liáo
tàng
pēng
zhēng
áo
jiān

fēng
huàn


yùn
jiào
zuì
hān

hūn
xīng
fèi

huá
nèn

gān

lóng

gāo
zhǒu
nián
rùn
nuò
wán

jīng
gāo

jiǎo
chóu


fàn


zòng
hún
tun,
yóu
jìn
wēn
mán

méi
fèi
gēng
zhì
shén
jǐn
píng
bàn

ě
饿


cāo
bǎo


xián


gài
chú
tǎo
kuì
sōu
rèn
jiàn


第九课 花草

lán


méi


fēn
fāng


huā

huì
yàn

róng
yāng


juān

xiě

róng

xiáng

méi
guī

máng

píng

lāi
yīn
fěi
kuī

fáng

qiáng
wēi
piān
xiān


wèi
máng


jiāo

shàn
bān
zhú
miè
kuāng

fān

ǎi
lán
chì
què
zhēn
xiàng

hāo
wěi
niān
shàn
tán
yíng
róng
àng

yùn

jiá
xìn
bèi
lěi
lín
láng


第十课 生理

qiāng
táng
zàng


shèn
suǐ
dǎn

chún
sǎng
hóu
lóng

jiá
hái
quán


chuí
tiǎn


dǔn
kuàng
jiǎn

gāng
kuà

zhǐwàn


bo
yōng
chí
jìng
zhī
dǒu
chànzhòu

fáng
biāo
rǒng
zhàn


第十一课 疾病

hān
shǎ
chī
dāi
lóng

tān
huàndòu
zhěn
nóng
chuāng

xuǎn


jiè
sāo
yǎng

hén

quán

zhēn
pín
cuī
kuì
zhàng
nüè
shi
yān

cuì
yōng
zhì

biě

qué
shàn

xié

téng
tòng
jīn

jìng
luán

wèi

kuì
yáng
bàng
guāng
jùn
zhān

ài

qīn
lüè
wēn

kuò
sàn

zhǒng
liú
ái
zhèng
láo
bèi

juàn

jǐng


bìng
zhěn
yàng

huàn


(第四部分) 第一课 心理

kāng
kǎi

kuài
xiá
ài
chóu
chàng

fèn

chóu
hèn
mèn
biē

nāng

wěi

qiáo
cuì
jiù
qiàn

yàng

lián
mǐn
cán
kuì
chuàng


liáng

zēng
fèn
忿
ào
huī
qiǎo
diàn

chǎng

tǎn

chù

wǎn
chén
guàn
yāng


第二课 器物

téng

yìn
shuà
zèng

yóu
jiàn

běn
chuō
yìng
dìng

hán
zhá
jiān

suǒ
xiè
zhàng

簿


dié
hàn

yào
chí
niǔ
kòu
dōu
dài
wéi
lián


tào
xiāng
guì

guàn

tán

lǎn
gāng
zào

bēi
kuài
dié
wǎn

zhàng
màn
xuē
mào
zhěng

guà
shuān


guō
pén
tǒng

mǐn
xiá
tán

tiáo
zhǒu


kuàng
zhé
méi
tàn


dāng
ǎo
páo
lǒu
jiù
dēng
sǎn

qiān
jiǎo
bàng
niǔ
gàng
chá
biǎo
liàn

pīng
pāng
huàng
tóng
xiē
chú
lǐn
chuán

shān

bèi


nǎo
jiǎn
fán

liú
yáo
líng
lóng

ruì
yùn
huàn

luó
wén

ji jī

gāo

shuān

zhuì
duǒ
jiā
suǒ
huó
quē

bǎně
qiào

ái

yǎn

pēng


chá
luǒ
duǒ

zhuān


第三课 服饰

qún
shān
guān
jīn
hún
fǎng
róng

zhuì
zhòu

tāo
zèng
wěi
jiǎo

kuàng
zhǎn
qiàn
zhào
jìng
shì
yìng

姿


yàng
jùn
qiào
xián
shū
líng

láo
zǎo
shù
huàn

miǎn
cǎi

zhēng
qiáo
chǒu
kàn
zhān
cǎi
zhǎ

dīng
miáo
piē
zhǔ
xiànmáng

xiā
dèng

wèi第四课 山野


cāng
xún
luó
chóng


kàn


驿
ān
zhòu
dùn
chà

jìn
yuán

kǎnchà
jìng
wān
yán

zūn

guǐ
zhé
guàng
áo
jùn
diān

xiá
zuó

cān
zhá
zhù
bīn
pàn

qiān
bǎi
liáo
kuò

lìn
chóu
diàn

pào

péng
zhàng
suì
qià

hàn


guà
kān

céng

wèi
bān

hēng
jué
bīn
bīn
zhòu

juàn
juān


hàng

chù
jiāng
shéng

bàn


第五课 灾难guàn
xiāo

chǔ

yān

shà
chuáng
bēng

yáo
ān
dùn
tián


guō
qīng


kuǎ
suì
hán

qiú
yǒng
shè
tāo

ào

xián

lòu
zhàn
diāo
shū
fèi
lóng
窿

yánjié

zhā

sào
shān

lǐn
liè
āi

chì
cōng
jùn
shān

tíng
cháo
bèng
liě
jiǎng
wéi
wǎi
tān


第六课 诠注

bèng
wèi

tǒng
chù
yuē
sǒng

zěn
mezuǒlín
zhù
dào


nǎi

shà
quán
é
qǐng


jiàoshén
hěn
wěn
zòu


xiá

duì
diàn
lìn

chǎn

zhèng
ě

chà
jìn
gāi
xìng
wéinuǎn
qín
huì
shuò
wàng


zhè
còu
tuǒ
gāijīng

jǐn
shèn

suí第七课 冶炼

qián
dìng

duàn
róng
zhù

liàn


cuò
záo
bào
qiāo
chú
gǎo
chǎn

zhá
niè
jiàn
máo
fēng

dùn
xiān

lián
cāng
xiù
shí
cuì

mǎo
hàn


第八课 语音

ā
chì
páo
xiào
yāo

chǎo

fēn
li


luo
suo,
láo
dāo
háng
chī

chā

yàn
tuò
hái
sòu
āi
yo
heng hēng

xiào
hǒu
háo
táo

wēng
liáo
huá


rǎng
n,
hēi


á


lie
yàn
shēn
cháo
wěn
ài
shá

duō

zhuó
fèi
chī
shì
pēi

bài

guāng
lāng
lou

níng

ō
cáo
mɑ,


第九课 动作

tāo

jué
kōu
jiē
pāi
zhuā
àn

jiū
qiā


lún

níng
bān

cuō
róu
kāi
shì

liáo
tuō
dǎn

lǒng
xié
kuò
lǒu

náo
zhǎo
jiǎn

chāo
lāo
cuō
pěng
pāo
rēng
zhì
guàn

léi
dǎo
chuí

tǒng

qiào
xiānzhèng
chě

zhuō
zòu
niǎn

nuó
ái


liào
diào
zhǔ
chān

xié
cuò
sòu
zhěng
gǎo
diān

hàn

duo duō

līn
cuán
ě
táng
shào
tān

bìn
pēng
jué
chuài


sǎng
yuán

ào
bāi
hàn
shè
niān

niǎn
shàn

chá
chēn
èn
jié
chè
bèn

niǎn

qiāo
yǒng

duǒ
cèng


cuān
蹿zào
zhǒng
tàng
huì
chán
yàn


第十课 地名

jīn


shǎn
diān
lǒng
shǔ
qián

yuè
mǐn
shà
zhèn
jīng
wèi
zhè
gàn

ě

wǎn
huī

wēi
hán
dān


zhēn

liáo

háng
zhèng
biàn

lán
qìn
zhāng
fénshàn


dǎi

dòng
xiōng

miǎn
diàn


第十一课 类词

zhī

zhě

ài
shīyòu
yān
zāine

ǎo

yǒu

mǎo
yín
chǒu

bǐng
gēng
rén
guǐ
gàn
zhī
jīn

zhōng
yǎo
liàng
jiè
duì

xún
shì

zhóu
dàng

sōu
lún
duǒ
chá

zhà
suō
què
bāng
cháng
cháng
qiáo
chǐ

huáng
chāng
shǐ
zào
zuó
mào
xùn


lèng
jiū
pèi
mǒu
shì
yǐn

jiǒng
pǎi
nài
nài

chù
liào

chè
zhào
shuò
suì
cuàn

kān

tuì
máoguì
zhɑn,

zhì
chéng
shì

rèn

chè


第十二课 化学

jiǎ

gài
měi

xīn

qiān

gàng

zhě


niè

fán

péng
guī
liú
huáng
gǒng
běn
měng
tàn

qīng
qíng
hài


fēn
nǎi
ānméi
liú

guì
tīng
wán


shēn
xiù
léi
fēn
tài
tóng
quán


第十三课 姓氏

dèng

zhào
wèi
péng

yáo
hán

cuī
gǒng
shàng
rén
ōu

xiào
fán

céng
jiǎng
cáo

féng
yóu

yuán

xuē
gòu
niè
kòu

shěn

pān

lái

chù
zōu
huò
yān

tán

xíng

xiāo
páng
lóu
cóng

luán


rùn
wéi
huán

dòu
gōng
qiū
hǎo
kuàng

wèi
ruǎn

áng
rǎn
huì
jìn
shào
móu
xīn
wǎn

chún

mǐn
lǎng


méi
yánchéng
cáng


xuān
yuán